1. Definities

“Algemene Voorwaarden”: deze voorwaarden die algemeen van toepassing zijn op de verkoop, levering en het onderhoud van Producten, Diensten of de combinatie van beide ten behoeve van de Opdrachtnemer of Opdrachtgever.

“AppSys ICT Group”: AppSys ICT Group BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België gevestigd te Grote Baan 19 Bus 1, 3530 Houthalen, ondernemingsnummer 0844.080.241

“Bestelling”: een schriftelijk (al dan niet elektronisch) ondertekend verzoek van de Opdrachtgever of Opdrachtgever aan AppSys ICT Group om specifieke Producten en/of Diensten te leveren, tegen vooraf overeengekomen voorwaarden die opgenomen worden in een door AppSys ICT Group uitgebrachte Offerte.

“Bijlage(n)”: elke bijlage bij deze Overeenkomst welke integraal deel ervan uitmaakt en wordt beheerst door de juridische bepalingen en voorwaarden ervan;

“Dienst(en)”: alle handelingen en werkzaamheden uitgevoerd door AppSys ICT Group ten behoeve van de Opdrachtgever. Inclusief maar niet beperkt tot adviesverlening, implementatie, configuratie, monitoring, auditing, onderhoud en andere vormen van ondersteuning, zowel in samenhang met als onafhankelijk van de levering van Producten.

“Offerte”: een schriftelijke (éénzijdige) uiting, door AppSys ICT Group opgesteld, waarin specifieke details en voorwaarden zoals prijzen, hoeveelheden, levertermijnen en eventueel aanvullende voorwaarden worden vastgelegd. Dit kan in de vorm van een bestelformulier tot een op maat gemaakt voorstel tot Overeenkomst met inbegrip van alle bij de Offerte gevoegde Bijlagen. De Offerte vormt de uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst en is niet bindend totdat deze expliciet door beide Partijen is aanvaard.

“Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met AppSys ICT Group een Overeenkomst sluit, alsook zij die zich nog in de fase van onderhandeling bevinden, betreffende het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten.

“Overeenkomst of Contract”: Iedere overeenkomst en elke wederzijdse afspraak die tot stand komt tussen AppSys ICT Group enerzijds en Opdrachtgever anderzijds. Dit impliceert dus Deze Overeenkomst, inclusief elke wijziging, correctie of aanvulling daarop. De Overeenkomst omvat de Offerte en/of de Bestelling, de Algemene Voorwaarden alsook de specifieke voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover van toepassing.

“Partij(en): De Opdrachtgever en/of AppSys ICT Group

“Product(en)”: Alle tastbare roerende zaken, inclusief maar niet beperkt tot hardware, apparatuur, goederen, Programmatuur onderdelen, materialen van derde partijen die de Opdrachtgever aankoopt bij AppSys ICT Group, al dan niet in het kader van de levering van Diensten voor Opdrachtgever door AppSys ICT Group.

“Programmatuur”: De door Opdrachtgever bestelde software waar een derde de eigendom van heeft

“Service Levels”: Verschillende kwaliteitsniveau’s die AppSys ICT Group in haar Diensten vastlegt.

“Specifieke Voorwaarden”: De voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de Producten en/of Diensten voor de Opdrachtgever.

“Statement of Work (SOW)”: Betekent het document waarin de Partijen de Specifieke Diensten beschreven en overeeg die zullen worden geleverd onder de Overeenkomst en eventueel andere aanvullende voorwaarden.

“Vergoeding”: Het bedrag dat de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst aan AppSys ICT Group moet betalen.

“Verwerkersovereenkomst”: De overeenkomst die tussen AppSys ICT Group en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling hierop, die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en waarbij AppSys ICT Group optreedt als verwerker en de Opdrachtgever als verwerkersverantwoordelijke, indien en voor zover van toepassing

“Werkdag”:  Maandag t/m vrijdag tussen 07:30-18:00 uur met uitsluiting van de in België wettelijk erkende feestdagen.

2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, dienstverlening, transport en facturatie door AppSys ICT Group, en gelden voor alle overeenkomsten tussen AppSys ICT Group en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen prevaleren ze altijd op voorwaarden van andere contractspartijen of derden. Bij specifieke Producten of Diensten kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, waarbij deze Algemene Voorwaarden primeren in geval van tegenstrijdigheid.

De Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat, ongeacht enige andersluidende bepaling in zijn eigen algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van AppSys ICT Group onvoorwaardelijk van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, en facturatie. Deze Algemene Voorwaarden van AppSys ICT Group prevaleren boven enige andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk is vermeld. Deze uitsluiting van de toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever geldt zonder uitzondering en geldt zowel voor bestaande als toekomstige overeenkomsten tussen AppSys ICT Group en de Opdrachtgever.

AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, maar dit kan uitsluitend gebeuren middels een schriftelijke bevestiging in de Bestelling of Overeenkomst. Elk voorstel tot wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever zal als nietig worden beschouwd, tenzij AppSys ICT Group hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Een dergelijke schriftelijke aanvaarding is de enige geldige methode om afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden te effectueren en zal uitsluitend van toepassing zijn op de specifieke Bestelling of Overeenkomst waarin deze schriftelijke aanvaarding is opgenomen.

Een Bestelling van de Opdrachtgever is enkel bindend na schriftelijke aanvaarding van AppSys ICT Group. Elke Bestelling vormt onmiddellijk een bindend aanbod van de Opdrachtgever, ook wanneer deze nog niet door AppSys ICT Group schriftelijk aanvaard werd. Bewaring of gebruik van Producten en/of Diensten door de Opdrachtgever wordt gezien als een bevestiging van de Bestelling en acceptatie de Algemene Voorwaarden en resulteert automatisch in een toestemming aan AppSys ICT Group om over te gaan tot facturatie van de betreffende Producten en/of Diensten.

De contractpartijen dienen elkaar volledige medewerking en essentiële informatie te verlenen ter bevordering van een effectieve uitvoering van de Overeenkomst. Het nalaten van het verschaffen van de benodigde medewerking of informatie kan de uitvoering van de Overeenkomst nadelig beïnvloeden. Beide partijen zullen expliciet vaststellen wie als primair contactpersoon fungeert en engageren zich om tijdig bijgewerkte contactinformatie te verstrekken.

3. Duur en beeïndiging

3.1 De duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst heeft een duur zoals overeengekomen tussen de partijen, bij gebreke waarvan een duur van één (1) jaar van kracht is.

3.2 Verlenging van de Overeenkomst

Na de initiële duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij schriftelijke opzegging plaatsvindt met een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden voor het einde van de desbetreffende periode door de Opdrachtgever of AppSys ICT Group.

3.3 Beëindiging bij materiële inbreuk

Elke Partij behoudt het recht om de Overeenkomst te beëindigen bij een materiële inbreuk van de wederpartij op enige bepaling van de Overeenkomst. Indien de wederpartij nalaat deze aantoonbare inbreuk binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving te herstellen, behoudt de beëindigende Partij zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en andere juridische rechten.

3.4 Eenzijdige beëindiging

Partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen via aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzegtermijn, in geval van faillissement, staking van betaling, stopzetting van activiteiten, beëindiging of ontbinding van de wederpartij.

3.5 Beëindiging door AppSys ICT Group bij schadelijk gedrag

AppSys ICT Group heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als het gedrag van de Opdrachtgever nadelige gevolgen heeft of dreigt te hebben voor de reputatie van AppSys ICT Group, of als er feiten of aanwijzingen zijn van onwettig, frauduleus, of bedrieglijk gebruik van Producten en/of Diensten door de Opdrachtgever.

3.6 Tussentijdse Opzeg door Opdrachtgever

Tussentijdse opzeg door de Opdrachtgever is alleen mogelijk in gevallen zoals vermeld in artikel 3.3, 3.4 en 3.5. In elk geval blijven vergoedingen verschuldigd tot de eerstvolgende vervaldag.

3.7 Bevoegdheid tot Opzegging bij Aanpassingen in Product- en Dienstenvolumes

Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst door een beslissing van de Opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht aan de afgesproken volumes van de Diensten, of indien de volumes dermate veranderen dat dit de rendabiliteit van de uitvoering van de Overeenkomst in het gedrang brengt, behoudt AppSys ICT Group het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging vindt plaats zonder schadeloosstelling en met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.

3.8 Overdracht van Investeringen bij Vervroegde Beëindiging

Bij voortijdige beëindiging heeft de Opdrachtgever de verplichting om specifieke investeringen of afgesloten overeenkomsten, indien aanwezig, van AppSys ICT Group over te nemen tegen de bepaalde restwaarde.

4. Prijs

4.1 Prijzen

De door AppSys ICT Group verstrekte prijzen dienen te worden beschouwd als schattingen, ramingen of budgettaire inschattingen en hebben geenszins een bindend karakter; zij zijn louter indicatief van aard en dienen steeds als dusdanig beschouwd te worden. De geldigheidsduur van de Offertes van AppSys ICT Group zijn in elk geval beperkt tot 30 kalenderdagen. Alle door AppSys ICT Group gehanteerde prijzen worden gebaseerd op actuele waarden van lonen, materialen, valutakoersen, invoerrechten, heffingen, en belastingen op het moment van Offerte. De tarieven voor betalende Producten en Diensten worden vastgesteld in de Offerte en/of Statement of Work tussen AppSys ICT Group en de Opdrachtgever, uitgedrukt in Euro of de overeengekomen munteenheid. Uur-/dagtarieven variëren op basis van het expertiseniveau.

4.2 Werktijden en Tarieven

De tarieven zijn bepaald in de prijslijsten die AppSys ICT Group zijn van toepassing, waarbij de meest recent gedateerde prijslijst de verplichte geldigheid heeft. Eventuele afwijkingen van de prijzen in de prijslijst kunnen alleen expliciet en schriftelijk overeengekomen worden.

Standaard werktijden (maandag t/m vrijdag, 07:30-18:00 uur) kennen een tarief van 100%.

Buiten deze uren gelden de volgende toeslagen:

 • Uren op maandag t/m vrijdag tussen 18u00 en 24u00: 50%
 • Uren op maandag t/m vrijdag tussen 24u00 en 07u30: 50%
 • Uren op zaterdag tussen 08u00 en 18u00: 50%
 • Uren op zaterdag tussen 18u00 en 24u00: 50%
 • Uren op zon- en feestdagen: 100%

4.3 Prijsstelling en Uitvoering

Prijzen zijn gesteld Ex Works. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn verzendingskosten niet in de prijs inbegrepen. BTW, belastingen, transportkosten, verblijfskosten, opleidingen, communicatie, vertalingen en in het algemeen aantoonbare voorschotten zijn niet inbegrepen in de begrote prijzen en tarifering tenzij anders overeengekomen.. Kosten voor spoedbestellingen, -leveringen, of -interventies zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Eventuele kosten die resulteren uit spoedbestellingen, -leveringen of -interventies zijn ten laste van de Opdrachtgever. In deze wordt iedere levering van Producten of Diensten als een individuele transactie beschouwd.

4.4 Prijsaanpassingen en Indexering

Voor alle overeenkomsten met een looptijd langer dan één (1) jaar gelden de prijzen van AppSys ICT Group maximaal één (1) kalenderjaar. AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om voor om de tarieven voor de geleverde Diensten jaarlijks te herzien. De herziening gebeurt telkens op 1 januari in overeenstemming met de bepalingen geformuleerd onder Artikel 57, § 2 van de Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, in functie van de  parameters die de onderliggende reële kost vertegenwoordigen waaronder doch niet beperkt tot de loonkostevolutie.

AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om de tarieven van haar producten en/of diensten aan te passen. De door AppSys ICT Group opgegeven prijs kan mogelijk gewijzigd worden in het geval van een prijsverhoging van één of meerdere kostprijscomponenten die doorgevoerd wordt door fabrikanten en/of andere leveranciers. In het geval van prijsstijgingen van 20% of meer heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst binnen de zeven (7) werkdagen per aangetekend schrijven op te zeggen, zonder enig recht op schadevergoeding, dit voor de te leveren producten en/of diensten nog geleverd dienen te worden na het in voege treden van de nieuwe tarieven. Het niet tijdig reageren binnen bovenvermelde termijn impliceert de aanvaarding van de nieuwe tarieven door de Opdrachtgever.

Managed Services contracten, onderhoudscontracten en alle andere overeenkomsten waarin vergoedingen/diensten met een recurrent karakter deel uitmaken van de samenwerking worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de volgende formule:

               Nieuw Bedrag = Oud Bedrag x (0,2 + 0,8 x (Nieuwe Index/Aanvangsindex))

 • Nieuw bedrag = De nieuwe herziene prijs
 • Oud bedrag = bedrag van het begin van de contractuele periode voor inwerkingtreding van de indexering (inclusief de daarop volgende herzieningen)
 • De index = de Agoria Loonkosten Index PC 200 (nationaal gemiddelde) 

Bovenvermelde index heeft geen betrekking op de prijszetting van leveranciers van AppSys ICT Group. Mogelijke prijsfluctuaties vanuit leveranciers kunnen ten allen tijde worden doorgerekend aan de Opdrachtgever. Prijsherzieningen op basis van bovenstaande formule geven de Opdrachtgever niet het recht om deze Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.

AppSys ICT Group is gerechtigd om tarieven tussentijds aan te passen in het geval van prijsverhogingen van derden of omwille van een fundamentele wijziging van het economische klimaat (zoals maar niet beperkt tot koerswijzigingen, marktschaarste, etc.). Wanneer deze omstandigheden resulteren in een onredelijke of onevenredige last bij de uitvoering van de Overeenkomst voor AppSys ICT Group zullen de Partijen heronderhandelen om samen tot een billijke aanpassing van de Overeenkomst te komen.

4.5 Derde Partijen en Softwarelicenties

Tarieven voor diensten met repetitief karakter en softwarelicenties van derden worden aangepast volgens de jaarlijkse prijsregelingen van de derde partijen. Prijsaanpassingen geven geen recht de Overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding te beëindigen.

4.6 Heronderhandeling bij Fundamentele Wijzigingen

Bij fundamentele economische veranderingen kunnen partijen heronderhandelen voor een billijke wijziging van de Overeenkomst.

4.7 Annulering van Opdracht

Bij annulering tot tien (10) werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden wordt de Opdrachtgever gehouden tot betaling van 25% van de overeengekomen Vergoeding voor de geannuleerde werkzaamheden. Bij annulering korter dan vijf werkdagen voor aanvang is de Opdrachtgever de volledig overeengekomen Vergoeding voor de geannuleerde werkzaamheden verschuldigd.

5. Facturering- en betalingsmodaliteiten

Wat betreft de betalingsmodaliteiten, heeft AppSys ICT Group het recht om Producten onmiddellijk te factureren bij verzending en/of levering, zelfs bij gedeeltelijke levering. Dit behoudens er een geheel of gedeeltelijke voorafbetaling vereist is.

Diensten worden op maandelijkse basis voorafgaandelijk aan het leveren van de Diensten gefactureerd. Betalingen voor de levering van Diensten dienen te gebeuren uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen voor de levering van Producten dienen te gebeuren uiterlijk acht (8) na levering, behoudens vereiste voorafbetaling.

AppSys behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, alvorens tot levering over te gaan een voorafbetaling te eisen voor de Producten en/of Diensten. De facturen dienen te worden voldaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betwistingen van facturen moeten binnen de veertien (14) kalenderdagen na uitgifte worden gemeld; anders worden ze beschouwd als geaccepteerd.

In de eerste plaats worden de betalingen die door de Opdrachtgever zijn verricht, aangewend ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten. Pas daarna worden ze toegewezen aan de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs als de Opdrachtgever expliciet aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is rente verschuldigd, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten bij nalatigheid in de betaling, dit zeven (7) dagen na verzending van de aangetekende ingebrekestelling.
Het is niet toegestaan voor de Opdrachtgever om zijn betalingsverplichting aan AppSys ICT Group te compenseren met een vordering op AppSys ICT Group, ongeacht de reden. Betaalde bedragen blijven verschuldigd en komen nooit in aanmerking voor terugbetaling.

In geval van annulering door de Opdrachtgever of het niet in ontvangst nemen van Producten of Diensten, heeft AppSys ICT Group het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. Verder gelden in deze de bepalingen vermeldt onder Artikel 4.7

Schade door AppSys ICT Group geleden bedraagt minimaal 50% van de waarde van de bestelling, tenzij de reële schade hoger is.

Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht totdat de Opdrachtgever de hoofdsom, rente en/of forfaitaire vergoeding volledig heeft betaald. AppSys ICT Group heeft het recht om op elk moment de geleverde producten op te halen.

6. Leverings- en uitvoeringsmodaliteiten

De levering van Producten en Diensten door AppSys ICT Group vindt plaats op Ex Works basis. De mogelijke risico's die verbonden zijn aan de geleverde oplossingen worden overgedragen aan de Opdrachtgever op het moment van levering, en de Opdrachtgever dient deze risico's op eigen kosten te verzekeren.

De door AppSys ICT Group opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn niet bindend. Tijdschema's, termijnen en leveringsdata die door AppSys ICT Group worden verstrekt, zijn gebaseerd op veronderstellingen die AppSys ICT Group in overweging neemt. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, aangezien de uitvoering afhankelijk is van onzekere factoren. De opgegeven tijdschema's, termijnen en/of leveringsdata worden dus beschouwd als een indicatieve benadering.

Bij de levering van Producten moet de Opdrachtgever onmiddellijk eventuele afwijkingen (in mindering of meer) met betrekking tot het juiste aantal colli's en eventuele transportschade vermelden op het lever- en/of transportdocument van de transporteur. Door de het lever- en/of transportdocument te ondertekenen zonder extra vermeldingen bevestigt de Opdrachtgever de ontvangst van het juiste aantal colli's en het ontbreken van transportschade. Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco, dat alleen ten laste van AppSys ICT Group valt als de Opdrachtgever melding maakt van het ontbreken ervan op het lever- en/of transportdocument van de transporteur.

Klachten over de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk worden gemeld binnen 24 uur na levering, waarna AppSys ICT Group de klacht zal onderzoeken. Bij ongegronde klachten behoudt AppSys ICT Group zich het recht voor om nalevering/vervanging te weigeren. Alle geleverde Producten moeten bij ontvangst door de transporteur worden aanvaard.

Verborgen of niet verborgen gebreken van goederen geleverd door AppSys ICT Group worden gedekt volgens de waarborgen van de fabrikant. AppSys ICT Group wijst elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van de installatie.

De aansprakelijkheid voor directe schade is enkel van kracht indien de fout en/of het defect toe te schrijven is aan nalatigheid of tekortkomingen door AppSys ICT Group. Onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, overmacht of andere factoren die redelijkerwijs niet onder onze controle vallen, kunnen deze aansprakelijkheid verminderen.

De goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking te worden teruggezonden. Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd.

AppSys ICT Group engageert zich om aanzienlijke inspanningen te leveren met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren Producten en Diensten. In overeenstemming met de toewijding aan een uitstekende dienstverlening neemt zij een resultaatverbintenis aan met betrekking tot de voorwaarden en kwaliteitsvereisten die gespecifieerd worden binnen de overeenkomsten. Hierbij wordt naar een strikte handhaving van de afspraken gestreefd. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een tekortkoming in het naleven van de overeengekomen voorwaarden dan erkent AppSys ICT Group zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever ondervindt conform de Belgische wetgeving.

De inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de Producten en/of Diensten worden geleverd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Deze is aansprakelijk voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten die zijn opgelopen door AppSys ICT Group als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

Indien de Opdrachtgever de Producten aankoopt en afhaalt in één van de vestigingen van AppSys ICT Group, impliceert de ondertekening van de factuur of een leverdocument de aanvaarding van de Producten in de staat waarin ze zich bevinden.

In het geval van verzending aan de Opdrachtgever is deze de verzendkosten verschuldigd aan AppSys ICT Group. De betaling van de geleverde Producten en Diensten houdt in dat de Opdrachtgever de conforme levering aanvaardt.

7. Garanties

De Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op garantieverbintenissen die rechtstreeks door de fabrikant, importeur, of hoofdverdeler jegens de Opdrachtgever zijn aangegaan.

Voor door AppSys ICT Group geleverde software, die haar eigendom is, waarborgt AppSys ICT Group dat deze met normale professionele zorg wordt geleverd en gedurende één (1) jaar overeenkomstig de documentatie zal functioneren. Eventuele niet-overeenstemmingen moeten binnen dertig (30) dagen na levering of na succesvolle beëindiging van aanvaardingstesten, indien van toepassing, schriftelijk en duidelijk aan AppSys ICT Group worden gemeld. Deze garantie geldt niet bij:

 • foutief of abnormaal gebruik en/of bediening, nalatigheid van de Opdrachtgever, defecten aan de elektronische installatie, overspanning, niet nakomen door de Opdrachtgever van lokaalspecificaties;
 • elk mogelijk onderhoud en/of iedere aanpassing door niet bevoegde personen en zonder schriftelijke machtiging door AppSys ICT Group;
 • het irregulier functioneren van apparatuur die met het geleverde Product gekoppeld worden;
 • elke mogelijke retourzending van Producten aan het adres van AppSys ICT Group zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Voor producten waarvoor AppSys ICT Group geen erkenning van de fabrikant kan verkrijgen voor diensten na levering, kan AppSys ICT Group de Opdrachtgever doorverwijzen naar de desbetreffende fabrikant en/of een andere onderneming. De Opdrachtgever draagt de kosten voor het brengen van Producten naar de onderhoudsdienst van AppSys ICT Group, tenzij de fabrikant een andere garantieformule hanteert. Indien de geleverde dienst niet onder de geldende garantie valt, worden naast de bestede tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de geldende tarieven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software voor het beoogde gebruik. Bij een verkeerde productkeuze kan AppSys ICT Group niet verplicht worden tot terugname of ruiling. AppSys ICT Group wijst op de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever bij dial-upverbindingen en is niet aansprakelijk voor communicatiekosten. Voor internetgerelateerde installaties is AppSys ICT Group niet verantwoordelijk voor gevolgen zoals "hacking", misbruik, dataverlies, of de kwaliteit van telefoonverbindingen.

De beschikbaarheid van Producten en/of Diensten wordt alleen gegarandeerd indien expliciet vermeld in een door beide Partijen ondertekende Overeenkomst. Hetzelfde geldt voor wisselstukkenbeschikbaarheid. AppSys ICT Group behoudt het recht om personeelsleden toe te wijzen of over te plaatsen, met naleving van de planningseisen. Dienstverlening buiten de werkuren is alleen gegarandeerd als dit expliciet contractueel is overeengekomen. In alle andere gevallen wordt er door AppSys ICT Group ook de gespendeerde tijd en kosten aangerekend aan de op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij expliciet bepaald in een specifieke Overeenkomst behoudt AppSys ICT Group te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten, waaronder technieken, processen, concepten en methodologieën (hierna te noemen het “Werk”) die ontstaan in het kader van de Overeenkomst en aan de Opdrachtgever worden geleverd, gedurende de gehele looptijd van het betreffende auteursrecht en over de gehele wereld.

AppSys ICT Group behoudt alle rechten op de softwarebroncode. Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. Opdrachtgever mag de software niet aanpassen, verspreiden of door derden laten gebruiken, zelfs niet met beschikking over de broncode. Opdrachtgever mag de software uitsluitend intern gebruiken en mag de licenties niet verdelen, onderverhuren of op enige andere manier ter beschikking stellen aan derden, partners, gelieerde ondernemingen of controlerende vennootschappen. Het recht om kopieën te maken of de software aan een dochteronderneming met controle door Opdrachtgever in licentie te geven, is alleen toegestaan als uitdrukkelijk vermeld in de licentieovereenkomst met AppSys ICT Group.

Het Werk omvat maar is niet beperkt tot alle onderzoeken, databases, rapporten, analyses, selecties, organisatie van gegevens en alle soorten plastische of audiovisuele creaties (deze lijst is niet exhaustief) die door werknemers of contractanten van AppSys ICT Group in het kader van deze Overeenkomst voor rekening van AppSys ICT Group worden gemaakt, ongeacht de aard van deze creaties of het medium waarop zij verschijnen.

Het werk omvat ook alle documenten die betrekking hebben op het onderzoek, d.w.z. voorbereidende documenten (eerdere documenten, projecten en studies) en gerelateerde documentatie (gebruikershandleidingen, toelichtingen, enz.).

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een specifieke Overeenkomst, omvat de licentieprijs geen bijkomende kosten, waaronder leveringskosten, installatiekosten, training, specifieke documentatie of andere diensten gerelateerd aan de software. In het geval dat AppSys ICT Group software installeert volgens een specifieke Overeenkomst, geldt deze installatie als aanvaard bij voltooiing. Als Opdrachtgever geen installatiediensten aangevraagd heeft, wordt de software als aanvaard beschouwd op het moment van levering. Eventuele opmerkingen met betrekking tot de conformiteit van de software dienen schriftelijk worden gemeld bij levering of voltooiing van de installatie.

9. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht om knowhow en bedrijfsgeheimen (inclusief alle andere informatie die wordt aangeduid als "vertrouwelijke informatie") die zij in verband met deze Overeenkomst ontvangen, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Voor de bepalingen van dit artikel wordt onder "Vertrouwelijke Informatie" verstaan: alle informatie, van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot plannen, rapporten, analyses, studies, tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en presentaties, die door een bekendmakende Partij aan een ontvangende Partij wordt meegedeeld, in welke vorm of op welke drager dan ook, of waartoe de bekendmakende Partij toegang verkrijgt voor of na de ondertekening van deze Overeenkomst.

Beide Partijen zullen redelijke stappen ondernemen om geheimhouding ten opzichte van derden te waarborgen met betrekking tot de vertrouwelijke informatie die zij, hun medewerkers of derden die voor hen werken, kunnen verkrijgen tijdens de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst. Beide Partijen zullen alle betrokken werknemers instrueren over deze geheimhoudingsverplichting. Ze staan ervoor garant dat hun werknemers via arbeidsovereenkomsten en/of derden die voor hen werken via geheimhoudingsovereenkomsten gebonden zijn aan vertrouwelijkheid met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie.

Het volgende wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie in het kader van deze Overeenkomst:

 • Informatie die Partijen in het verleden publiekelijk en schriftelijk openbaar hebben gemaakt;
 • Informatie die publiek beschikbaar is zonder schending van de geheimhoudingsplicht van Partijen of haar werknemers en/of onderaannemers;
 • Informatie die op rechtmatige wijze door Partijen is verkregen via een derde partij, die door openbaarmaking geen enkele geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen alle rechten, aanspraken en belangen op en in Vertrouwelijke Informatie berusten en blijven berusten bij de bekendmakende Partij (of, indien van toepassing, de gelieerde ondernemingen van de bekendmakende Partij). Deze Overeenkomst verleent geen enkele licentie voor enig patent, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van welke aard dan ook.

De verplichtingen en beperkingen in dit artikel zijn van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst en blijven van kracht drie (3) jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

10. GDPR

AppSys ICT Group en de Opdrachtgever verbinden zich tot naleving van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 bij de verwerking van persoonsgegevens. Bij aanvang van de samenwerking zal hiervoor een Verwerkersovereenkomst onderschreven worden die als bijlage toegevoegd wordt aan de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en AppSys ICT Group. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het instellen van procedures voor het reconstrueren van verloren of gewijzigde bestanden en dient op elk moment te beschikken over back-up kopieën.

11. Cybersecurity (NIS 2 Richtlijn)

De Opdrachtgever erkent en verbindt zich ertoe om tijdens de duur van deze Overeenkomst een inspanningsverplichting na te leven om te voldoen aan de Europese Richtlijn 2016/1148 betreffende maatregelen ter waarborging van een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Europese Unie, beter bekend als de NIS 2-wetgeving.

De Opdrachtgever zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de specifieke vereisten die zijn vastgelegd in de NIS 2-wetgeving en zal AppSys ICT Group onmiddellijk op de hoogte stellen van mogelijke inbreuken, schendingen en/of incidenten die een potentiële impact hebben op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om de Dienst op te schorten of te beëindigen indien zou blijken dat de Klant niet voldoet aan de NIS 2-wetgeving, met dien verstande dat deze clausule een inspanningsverplichting is. In geen geval zal AppSys ICT Group aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies als gevolg van een dergelijke opschorting of beëindiging.

Beide partijen verbinden zich er gezamenlijk toe om in nauwe samenwerking alle redelijke inspanningen te leveren om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te handhaven in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Ingebrekestelling en Aansprakelijkheidssituatie

In het geval van tekortschieten door een Partij bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, dient de andere Partij een schriftelijke ingebrekestelling te verzorgen. Hierbij wordt de nalatige Partij een redelijke termijn van minstens dertig (30) dagen gegund om de verplichtingen alsnog naar behoren uit te voeren. De ingebrekestelling behelst een uitvoerige omschrijving van de tekortkoming, zodat de andere Partij adequaat kan reageren.

De Partij die toerekenbaar tekortschiet, is aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of nog te lijden schade. De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding ontstaat slechts indien de benadeelde Partij de schade binnen een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk meldt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt iedere vordering tot schadevergoeding.

12.2 Aansprakelijkheid AppSys ICT Group

AppSys ICT Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde Producten, alsmede de bijbehorende informatie en documentatie. De Diensten van AppSys ICT Group worden aangeboden als middelenverbintenissen, waarbij de Opdrachtgever zelf instaat voor de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie.

12.3 Beperking van Aansprakelijkheid

AppSys ICT Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in het materiaal, hardware, of software waarin de door haar geleverde Producten zijn geïmplementeerd volgens instructies van de Opdrachtgever. De bedoelde contractuele, buitencontractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van AppSys ICT Group met betrekking tot rechtstreekse schade, ongeacht het aantal gebeurtenissen is te allen tijde beperkt tot herstel in natura.

Indien herstel niet mogelijk is, wordt de aansprakelijkheid van AppSys ICT Group beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid (BA) en/of BA na levering van AppSys ICT Group. Als om welke reden dan ook geen beroep kan worden gedaan op de dekking onder de verzekering BA en/of BA na levering, zal iedere vordering tot aansprakelijkheid in hoofdsom, inclusief rente en kosten, beperkt zijn tot maximum het laagste van volgende bedragen, hetzij 25% van het bedrag (exclusief BTW) dat de Opdrachtgever heeft betaald voor de onder de relevante Overeenkomst verkochte Diensten gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betreffende schadegeval, hetzij een bedrag van EUR 25000 (exclusief BTW).

In het geval van een geleverde Product kan het bedrag maximaal gelijk zijn aan het bedrag (exclusief BTW) dat door de Opdrachtgever betaald werd voor de levering van het Product.

De eerder in dit artikel vermelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van letsel, overlijden, fraude, opzet, of grove schuld aan de zijde van de verantwoordelijke Partij.

12.4 Uitsluiting van Indirecte en/of Gevolgschade

Contractuele, buitencontractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, zoals winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, dataverlies, reputatieschade, kosten ter voorkoming van schade, en andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 12.3, wordt uitdrukkelijk uitgesloten volgens artikel 12.1.

12.5 Schadebeperking en Gezamenlijke Inspanning

In geval van een gebeurtenis die schade kan veroorzaken voor één van de Partijen, zullen beide Partijen zich inspannen en maatregelen nemen (bv. door het ter beschikking stellen van personeel en middelen) om de gevolgen van deze gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Partijen zullen elkaar wederzijds ondersteunen in deze inspanningen. AppSys ICT Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Opdrachtgever of een derde als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik van de door AppSys ICT Group geleverde Diensten en/of Producten, zowel door de Opdrachtgever als door derden.

12.6 Kennisgeving en Afstand van Claims

De Opdrachtgever verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de geleverde apparatuur en/of software. De Opdrachtgever ziet af van alle claims tegen AppSys ICT Group in dit verband. Bij installaties met externe connectiviteit is AppSys ICT Group niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de verbinding, de gevolgen van het gebruik van deze connecties, noch voor "hacking", misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, noch voor de inhoud van de website(s) van de Opdrachtgever, noch voor de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering.

12.7 Kosten en Geschillenprocedure

Kosten aangerekend door derden zijn niet op enige wijze verhaalbaar op AppSys ICT Group, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Beide Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken die stellen dat Diensten en/of applicaties inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13. Verantwoordelijkheden

Partijen erkennen dat het succesvol uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhangt van een correcte onderlinge samenwerking. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om te allen tijde tijdig alle redelijkerwijs door AppSys ICT Group gewenste medewerking te verlenen.

AppSys ICT Group voert de te verrichten Diensten op een vakbekwame en zelfstandige wijze uit, zowel door haarzelf als door elke door haar aangestelde partij die namens haar optreedt. De verplichtingen die AppSys ICT Group aangaat, betreffen een middelenverbintenis. Alleen AppSys ICT Group draagt de verantwoordelijkheid voor haar medewerkers. Opdrachtgever oefent op geen enkele wijze gezag, leiding of toezicht uit op de medewerkers van AppSys ICT Group.

Voor aanvang van de werkzaamheden zal Opdrachtgever de geldende huis- en beveiligingsregels binnen zijn organisatie aan de door AppSys ICT Group ingezette medewerkers kenbaar maken.

Met het oog op een adequate uitvoering van de Overeenkomst door AppSys ICT Group zal de Opdrachtgever te allen tijde tijdig alle redelijkerwijs door AppSys ICT Group gevraagde gegevens of inlichtingen verstrekken. De Opdrachtgever staat garant voor de juistheid en volledigheid van de aan AppSys ICT Group verstrekte informatie.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe AppSys ICT Group alle informatie te verstrekken waarvan zij weten, of redelijkerwijs hadden moeten weten, dat deze noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst door AppSys ICT Group.

Bovendien draagt de Opdrachtgever het risico met betrekking tot de selectie van de door AppSys ICT Group te leveren Producten en/of Diensten.

14. Overmacht

Een Partij is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer dit te wijten is aan redenen buiten haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere verstoringen in het economische leven, onvermijdelijke ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen en pandemie ("Overmacht"). In geval van niet-nakoming door Overmacht vervalt de verplichting van de andere Partij naar evenredigheid. Indien de Overmacht langer dan zeven (7) dagen duurt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Partij die zich op Overmacht beroept tot enige schadevergoeding jegens de andere Partij gehouden is. Elke Partij zal de andere Partij tijdig en gemotiveerd op de hoogte stellen indien zich een situatie van Overmacht voordoet. De Partijen zullen dan alle redelijke inspanningen leveren ("middelenverbintenis") om een passende oplossing te vinden waarbij elke Partij een verplichting heeft om de schade te beperken. Indien schade wordt geleden door gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie en deze schade aantoonbaar het gevolg is van nalatigheid van één der Partijen of een door hen - al dan niet in loondienst - aangewezen persoon, is deze Partij aansprakelijk voor vergoeding van de geleden schade.

Behoudens verval van dit recht dient de Partij die zich op dergelijke feiten of omstandigheden wenst te beroepen (1) deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de andere Partij te melden, (2) alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken en (3) de andere Partij schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging van dergelijke feiten en omstandigheden.

15. Afwerving

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de volledige looptijd van de dienstverlening door AppSys ICT Group en aansluitend gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop ervan, geen medewerker van AppSys ICT Group die betrokken was bij de uitvoering van de opdracht, direct of indirect in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AppSys ICT Group.

Ditzelfde verbod is van kracht met betrekking tot medewerkers van AppSys ICT Group die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening bij de Opdrachtgever maar geen directe medewerkers van AppSys ICT Group zelf zijn, evenals met betrekking tot vertegenwoordigers van AppSys ICT Group die tijdens de uitvoering van de dienstverlening worden ingezet als vervanging van de in de overeenkomst genoemde uitvoerder(s) of als extra uitvoerder.

Een schending van dit verbod resulteert in een schadevergoeding, op forfaitaire wijze vastgesteld op een jaar bruto salaris van het betreffende personeelslid. Dezelfde schadevergoeding is verschuldigd door de Opdrachtgever die, met als doel dit verbod te omzeilen, op welke manier dan ook hetzelfde resultaat bereikt.

16. Overige bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst ongeldig of om andere redenen niet bindend zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval, indien nodig in gezamenlijk overleg, zich inspannen om de Overeenkomst zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de ongeldige of niet-bindende bepalingen. Daarnaast zullen Partijen, in gezamenlijk overleg, de Overeenkomst aanpassen indien nodig, waarbij niet-bindende bepalingen vervangen worden door bindende bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-bindende bepalingen.

De Overeenkomst omvat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tussen Partijen met betrekking tot dat onderwerp.

AppSys ICT Group behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Partijen verbinden zich ertoe elk geschil met betrekking tot de vorming, de draagwijdte, de interpretatie, de uitvoering en andere bepalingen van deze Overeenkomst op te lossen door tussenkomst van een bemiddelaar. Indien zij niet door de Partijen kunnen worden opgelost, kunnen de Geschillen enkel worden beslecht voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen - afdeling Hasselt.

Versie 01/01/2024