Art. 1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van en met AppSys ICT Group BVBA, alsmede op de uitvoering ervan. De koper wordt geacht onderhavige voorwaarden te aanvaarden door het enkel feit van de beslissing of opdracht, tenzij door schriftelijke overeenkomst van deze bepalingen wordt afgeweken.

In dat laatste geval verliest enkel het deel van de clausule van de algemene voorwaarden waarvan werd afgeweken zijn geldigheid. Deze huidige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende bedingen in de documenten uitgaande van de koper.

Art. 2. Overeenkomst

De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra AppSys ICT Group BVBA de bestelbon aanvaard heeft, wat stilzwijgend kan geschieden. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig zodra AppSys ICT Group BVBA deze schriftelijk heeft bevestigd.

Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitbevoegdheid: AppSys ICT Group BVBA is gerechtigd aan vertegenwoordigers en/of agenten opgegeven bestellingen niet te aanvaarden.

Art. 3. Aanbiedingen

Elke aanbieding of voorstel van AppSys ICT Group BVBA, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd na ondertekening door een daartoe gemachtigde, is vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen van AppSys ICT Group BVBA zijn niet bindend, tenzij door haar daartoe gemachtigden schriftelijk bevestigd. De afbeeldingen, specificaties en technische gegevens welke door AppSys ICT Group BVBA vermeld worden, gelden slechts als inlichting en verbinden AppSys ICT Group BVBA niet.

Art. 4. Prijzen

Behalve voor de tegen vaste en niet-herzienbare prijzen afgesloten bestellingen en contracten worden onze goederen aangerekend tegen de prijzen die op de datum van de aflevering van kracht zijn. De op de offerte vermelde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, BTW, transport- administratie- en eventuele douanekosten.

Art. 5. Annulering

Het geheel of gedeeltelijk annuleren door de koper van een bestelling kan slechts met de toestemming van AppSys ICT Group BVBA gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor AppSys ICT Group BVBA uit voortvloeit, nadeel dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 30% op basis van de algehele totale prijs vermeld op de bestelbon, te vermeerderen met de gederfde winst ingevolge de toegestane hoeveelheidskorting, tenzij AppSys ICT Group BVBA de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd het vragen van een eventuele schadevergoeding.

Bestellingen dienen opgenomen te worden bij beschikbaarheid ervan, tenzij een andere levertermijn schriftelijk werd overeengekomen. Zoniet heeft AppSys ICT Group BVBA recht op schadeloosstelling of op gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig het bepaalde in vorige alinea.

Art. 6. Levering

Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie.

Eventuele promoties welke op een levering betrekking hebben, hebben geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, zelfs al vinden deze leveringen plaats ingevolge dezelfde overeenkomst. Spoedzendingen gebeuren steeds op kosten van de koper.

Al onze leveringen worden uitgevoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien de goederen vrachtvrij reizen.

Art. 7. Leveringstermijn

De levering geschiedt in principe op de voorziene leveringsdatum zonder dat AppSys ICT Group BVBA deze datum kan waarborgen.

Deze leveringsdatum geldt louter als een oriëntatie en is gebaseerd op informatie vanwege de leverancier en dit:

  • na akkoord van de koper met alle verkoopsvoorwaarden;
  • na aanvaarding van de bestelbon door AppSys ICT Group BVBA;
  • na betaling van het eventuele voorschot.

Geen enkele vertraging of gebeurtenis kan aanleiding geven tot eender welke afhouding, of tot het vorderen van een schadevergoeding, noch een reden zijn tot contractbreuk. Lever- en installatietijden zijn slechts van indicatieve aard.

AppSys ICT Group BVBA is ontslaan van haar verplichtingen in geval van overmacht. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de overeenkomst zal als overmacht beschouwd worden.

Art. 8. Risico en eigendomsovergang

Vanaf het verlaten van de magazijnen gaat het risico van de verkochte goederen volledig over op de koper, die vanaf dit ogenblik zal instaan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle directe of indirecte schade aan of door deze goederen veroorzaakt.

De eigendomsoverdracht der verkochte goederen aan de koper vindt slechts plaats na volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper.

Art. 9. Klachten

De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij de levering dient na te gaan o.m. of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduidingen op de verzendnota of leverbon.

Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten, zal enkel in aanmerking kunnen genomen worden indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of statement of work wordt vermeld en ten laatste binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen of diensten per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van AppSys ICT Group BVBA. Klachten omtrent de goederen ontheffen de koper geenszins van de hiernavolgende betalingsverplichtingen.

De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van intresten kan daarnaast gevorderd worden.

Art. 10. Garantie van de goederen en diensten

Alle goederen geleverd door AppSys ICT Group BVBA zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen in geval van niet werking worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant.

Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking te worden teruggezonden. Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd.

AppSys ICT Group BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse en materiële en immateriële schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van de installatie.

Art. 11. Betalingsvoorwaarden

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onvermijdbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft AppSys ICT Group BVBA het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwd.

De Koper/handelaar dient de facturen van AppSys ICT Group BVBA, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Een mogelijke klacht van een Koper/handelaar zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

Art. 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De overeenkomst tussen de klant en AppSys ICT Group BVBA wordt beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene (verkoops)voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van AppSys ICT Group BVBA om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen:

– voor geschillen ≤ 1.860 euro: het vredegerecht van het tweede kanton te Hasselt;

– voor geschillen ≥ 1.860 euro: de rechtbank van koophandel te Hasselt, indien verwerende partij een handelaar is en de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, indien verwerende partij een particulier is.

Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de Koper.

Art. 13. Geldigheid

De eventuele nietigheid van een dezer bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.