AppSys ICT Group organiseert de volgende winactie “Win twee overnachtingen bij B&B Factorij10”. Hiervoor geldt het volgende algemeen wedstrijdreglement.

1 Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die AppSys ICT Group organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals LinkedIn, Facebook en Instagram en onze website www.appsysctgroup.com). Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van de AppSys ICT Group. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de website van de AppSys ICT Group impliceert niet dat onderhavige wedstrijdreglement van toepassing is.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

De AppSys ICT Group heeft zijn maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen (Grote Baan 19 Bus 1).

2 Deelnemingsvoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden en bestuurders van de AppSys ICT Group.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de AppSys ICT Group ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd.

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de AppSys ICT Group voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de AppSys ICT Group.

3 Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar(s) bepaald op basis van een schiftingsvraag. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

4 Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. De AppSys ICT Group kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

5 Aansprakelijkheid van de AppSys ICT Group

5.1. De AppSys ICT Group is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. De AppSys ICT Group is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 De AppSys ICT Group is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

5.4 Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. De deelnemers dienen zelf na te kijken of de desbetreffende e-mailcommunicatie door hun mailprovider niet als ongewenst wordt uitgefilterd. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar kan de AppSys ICT Group de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.5 Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de AppSys ICT Group de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de AppSys ICT Group. Indien de AppSys ICT Group genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de AppSys ICT Group hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6 Persoonsgegevens

6.1. Delen van persoonsgegevens

Naast de verwerkingsverantwoordelijke zijn de personeelsleden van AppSys, zorgvuldig uitgekozen onderaannemers en andere commerciële partners gelegen in België of de Europese Unie mogelijke bestemmelingen voor de verwerkte gegevens.

In de hypothese waarin de verwerkte gegevens vrijgegeven zouden worden aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden wordt de gebruiker hier voorafgaand van op de hoogte gesteld om hem de mogelijkheid te bieden om de verwerking van zijn gegevens al dan niet toe te laten.

Gezien de gegrondheid van deze overdracht gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker kan deze laatste op ieder ogenblik beslissen om deze toestemming in te trekken.

In functie van de eerder vermelde doeleinden kan AppSys beroep doen op externe verwerkers op basis van een gerechtvaardigd belang. AppSys streeft ernaar om uw identificeerbare gegevens enkel te verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het zeldzame geval dat hierbij gegevens buiten de EER verwerkt dienen te worden zal AppSys de nodige waarborgen bieden dat de ontvanger zich akkoord verklaard heeft om de persoonsgegevens te behandelen/verwerken in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (SCC’s). De AVG heeft de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER streng gereguleerd. SCC’s zijn modelovereenkomsten waaronder deze gegegevens kunnen overgedragen worden naar externe verwerkers buiten de EER.

AppSys behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is ingevolge van een dwingende wet -of regelgeving, een juridische procedure of een bevel van een gerechtelijke en/of publieke autoriteit.

6.2. Veiligheid en bescherming van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke levert steeds de nodige inspanningen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Er worden uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om het nodige veiligheidsniveau te garanderen en uw gegevens te beschermen tegen de risico’s gerelateerd aan de gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke houdt hierbij rekening met de context en het doel van de verwerking alsook met de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens die via de Website verkregen worden te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing en niet-toegestane wijzigingen.

In het geval dat de persoonsgegevens van de gebruiker op een onrechtmatige manier behandeld worden zal de verwerkingsverantwoordelijke op een snelle en adequate manier handelen om de oorzaak te achterhalen en de situatie op te lossen. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de gebruiker hiervan op de hoogte indien de wet hem daartoe verplicht.

6.3. Bewaartermijn

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de dienst die verleend wordt. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan de periode die noodzakelijk is in functie van de verwerkingsdoelstelling.

6.4. Rechten

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens werden vastgelegd in artikel 15 – 22 EU AVG en omvatten het volgende:

Artikel 15 EU AVG: Het recht van inzage van de betrokkene
Artikel 16 EU AVG: Het recht op rectificatie
Artikel 17 EU AVG: Het recht op gegevenswissing
Artikel 18 EU AVG: Het recht op beperking van de verwerking
Artikel 20 EU AVG: Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Artikel 21 EU AVG: Het recht van bezwaar

7 Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. De AppSys ICT Group houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de AppSys ICT Group zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van de AppSys ICT Group uit te sluiten. De AppSys ICT Group behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de AppSys ICT Group geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

8 Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van de AppSys ICT Group te worden gelezen als verwijzend naar zowel de AppSys ICT Group als de mede-organisator(en).

9 Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van de AppSys ICT Group aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die AppSys ICT Group in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan de AppSys ICT Group dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment geldende wedstrijden. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de AppSys ICT Group en kan daar desgewenst worden afgedrukt.